Verkoopsvoorwaarden

1. De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op élke contractuele relatie met de BVBA De Waele - Van Osselaer, hierna Eurokip. De medecontractant verzaakt aan zijn eigen algemene voorwaarden. Betaling zonder voorbehoud van deze factuur impliceert de aanvaarding van de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden op elke toekomstige bestelling.

2. Een door de Eurokip aangegeven leveringstermijn is steeds louter indicatief.

3. De medecontractant is verplicht om gekochte producten op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en ze alsdan onmiddellijk te onderzoeken m.b.t. kwaliteit en kwantiteit alvorens de voorgelegde leveringsbon te ondertekenen. Ondertekening van de leveringsbon impliceert onherroepelijk de aanvaarding van soort, gewicht en zichtbare kwaliteit van de geleverde producten en hun verpakking.

Verborgen gebreken geven slechts tot vergoeding of vervanging aanleiding indien zij, met het oog op onderzoek door Eurokip, binnen de 24h na ontdekking ervan worden gemeld. Verborgen gebreken kunnen uitsluitend tot vergoeding aanleiding geven indien de producten niet door de medecontractant zelf op enige wijze werden gemanipuleerd. Verborgen gebreken waaromtrent de Eurokip aantoont dat er in haren hoofde een onoverwinnelijke onwetendheid bestaat, geven nooit aanleiding tot vrijwaring. De eventuele vergoeding voor verborgen gebrekenzal de prijs van de geleverde producten niet overschrijden.

Eurokip conformeert zich tevens met de wet Productaansprakelijkheid met dien verstande dat zij nooit aansprakelijk is indien de schade die wordt veroorzaakt niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook aan een fout of nalatigheid van de medecontractant of van een persoon voor wie de medecontractant verantwoordelijk is.

4. Voor zover de Eurokip bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden is zij niet aansprakelijk voor zware of opzettelijke fouten begaan door deze derden. Eurokip zelf is enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude, opzettelijke fout en zware fout. Eurokip is, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vSorterenen van derden.

5. Facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst of anders aangegeven op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na datum factuur op de zetel van Eurokip. De betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden nadat het volledige bedrag onherroepelijk op rekening van Eurokip is bijgeschreven.

Bij niet-betaling, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1 % per aangevangen maand, meer een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR. Eurokip heeft het recht om een hogere werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen op naam van de medecontractant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, óók indien voor die andere facturen gemak van betaling werd toegestaan. Geleverde producten blijven eigendom van de Eurokip tot algehele betaling van de facturen. Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de erin vermelde prestaties.

6. De aangerekende waarborg voor verpakking wordt terug betaald, op voorwaarde dat deze verpakking in goede opnieuw bruikbare staat terugbezorgd wordt bij Eurokip.

7. Elke éénzijdige verbreking door de medecontractant van een bestelling geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding ten belope van 30 % van het nog niet geleverde deel van de bestelling (bedrag incl. BTW), onverminderd het recht van de Eurokip om desgevallend een grotere schade/winstderving te bewijzen en in elk geval met een minimum van 500 EUR.

Eurokip heeft het recht om elke overeenkomst met de medecontractant te allen tijde met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de medecontractant in gebreke blijft om zelfs maar 1 vervallen factuur te betalen, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de medecontractant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de medecontractant;

8.Eurokip is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar medecontractant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering door Eurokip van haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil om, zelfs al waren die omstandigheden ttv de bestelling voorzienbaar. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van goederen door ongeval, staking of lock out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim bij het personeel, elektrische - / IT - / telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Indien de overmachtssituatie langer dan 4 weken zou duren, is de medecontractant gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, zonder dat Eurokip tot betaling van enige vergoeding kan worden gehouden.

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de zetel van de Eurokip, bevoegd. Nietigheid van één of meerdere bedingen uit onderhavige algemene voorwaarden geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich.

 

×

Log in

Om u een betere surfervaring te garanderen plaatsen wij cookies op uw computer. U kan deze ten allen tijde verwijderen door middel van de instellingen van uw browser!